Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tài liệu kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X (ngày 07 - 08/12/2021)
Tài liệu kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 14/4/2022)
Tài liệu kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X
Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X (12/7 - 13/7/2022)
Tài liệu kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (Ngày 15/8/2022)
Tài liệu kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 11/11/2022)
Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 12, 13/12/2022)
Tài liệu Họp Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 30/3/2023)
Tài liệu kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 31/5/2023)
Tài liệu Họp Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2023)
Tài liệu họp Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 28/9/2023)