Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

77/HD-HĐND

Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố

268/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

160/BC-UBND

Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

260 /BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

265/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

274 /BC-UBND

Báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng gian, hàng kém chất lượng 06 tháng đầu năm 2022

275/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

309 /BC-UBND

Báo cáo kết quả thự hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

04 Văn bản

Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

276/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

262/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

264/BC-UBND

Báo cáo Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu, tố cáo (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021) tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2022.

273/BC-UBND

Báo cáo chuyên đề Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang

277/BC-UBND

Báo cáo Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

279/BC-UBND

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang

282/BC-UBND

Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

321/BC-UBND

Báo cáo công tác giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022

331/BC-UBND

Báo cáo chuyên đề công tác triển khai thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo quy định...

307/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019

308/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

311 /TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình ... trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang

314 /TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

315/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

316 /TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

339/TTr-UBND

Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

278/TTr-UBND

Tờ trình quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

295/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại Hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các HTX nông nghiệp ...

312 /TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp...

313 /TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng...

327/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo...