Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến chương trình

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X

303/TTr-UBND

Tờ trình về việc chủ trương sử dụng dự phòng chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.

31/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng dự phòng chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.

297/TTr-UBND

Tờ trình về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên.

30/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh v/v tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên

02 Dự thảo Nghị quyết

Thông qua các Nghị quyết kỳ họp

  • 1