Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu Họp Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

473/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025

466/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương

462/TTr-UBND

Tờ trình Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

347/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

450/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn

449/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

348/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

441/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Ngh

95/HD-HĐND

Hướng dẫn về việc thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023)

398/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư sử dụng ngân sá

424 /TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh

423/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

426/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyếtsố 19/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú tại

428/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang ban

397/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Gi

391/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025

396/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND

417/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang

416/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

415/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

407/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang

395/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh

403/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên

394/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đặt tên đường trên địa bàn Thành phố Châu Đốc

04 Báo cáo

Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh

410/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

419/BC-UBND

Báo cáo chuyên đề Về Tình hình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

390/BC-UBND

Báo cáo Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

381/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

05 Văn bản

Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh