Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến chương trình

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (ngày 28/10/2021)

Dự thảo Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Thông qua các Nghị quyết kỳ họp (Nghị quyết quy phạm pháp luật)

Dự thảo Nghị quyết

Thông qua các Nghị quyết kỳ họp (Nghị quyết cá biệt)

63, 64/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội

65 - 68/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách

660/TTr-UBND

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương

659/TTr-UBND

Tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

658/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 – 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

657/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ...

656/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh AG

655/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 1