Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (Ngày 31/5/2023)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến CTr

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (ngày 31/5/2023)

384/TTr-UBND

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực h

385/TTr-UBND

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực h

386/TTr-UBND

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực h

387/TTr-UBND

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục

337/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo ban hành Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy t

01 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

03 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

01 Văn bản

Báo cáo thẩn tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

05 Văn bản

Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

  • 1