Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X (12/7 - 13/7/2022)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến Ctr

Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

22/BC-ĐĐBQH

Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp

457/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

88/TB-MTTQ

Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

35/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8) HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

430 /BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

316/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

411/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh

412/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

417/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

418/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

339/TTr-UBND

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

416/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu KT cửa khẩu AG

384/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương .

04 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ...

05 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ...(tt)

386/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp ...

397/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG...

414/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở...

415/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan,

334/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

388/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

389/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh

410/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục tiểu học công lập

364/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng)...

06 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ..

03 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ..(tt)

413/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG ...

02 Văn bản

Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ...

317/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PC..