Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu Họp Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

302/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

263/TTr-UBND

Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

59/HD-HĐND

Văn bản Về việc hướng dẫn thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 19 (chuyên đề)

244/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026

245/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026

228/TTr-UBND

Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định h

246/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024

247/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024

248/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm học

249/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh

251/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang

270/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo

252/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

259/TTr-UBND

Tờ trình Điều chỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024

261/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 1