Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (ngày 19/4/2024)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến CTr

Thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp

10/TTr-HĐND

Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

35/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

11/TTr-HĐND

Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

368/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026

36/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026

245/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026

37/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

372/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo

373/TTr-UBND

Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

362/TTr-UBND

Tờ trình Điều chỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024

383/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

392/TTr-UBND

Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định h

05 Văn bản

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

363/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang

364/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

381/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

377/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh th

04 Văn bản

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

248/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm học n

01 Văn bản

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

30/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố.

388/BC-UBND

Báo cáo giải trình và tiếp thu của UBND tỉnh về ý kiến thảo luận tổ tại các huyện, thị xã, thành phố.

  • 1