Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Kỳ họp lần thứ 12 sẽ tập trung bàn bạc, biểu quyết những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo. (09/12/2019)

 

Những nội dung chính sẽ được đề cập tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX? (09/12/2019)

 

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (06/12/2019)

 

Trình bày tóm tắt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (06/12/2019)

 

Nhiều ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (06/12/2019)

 

Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn (22/07/2019)

 

Thông qua Quy định mức chi về chế độ thù lao cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang (16/07/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 (16/07/2019)

 

Thông qua quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang (16/07/2019)

 

Thông qua quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang. (16/07/2019)

 

Kỳ họp thứ 11: Nhiều góp ý tích cực của đại biểu Hội đồng nhân dân cho giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (16/07/2019)

 

Đề nghị thông qua đề án “công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III” và đề án “công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới là đô thị loại IV” (12/07/2019)

 

An Giang: Lĩnh vực văn hóa – xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả (12/07/2019)

 

Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019 (12/07/2019)

 

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh (11/07/2019)