Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Xem xét, tiếp tục phân bổ kinh phí cho tỉnh để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.

Ngày đăng 25/07/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Nội dung kiến nghị:

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. An Giang là tỉnh chưa tự cân đối ngân sách nên việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ trên địa bàn cả nước theo Công văn số 8954/BTC-NSNN ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2021 đến nay Bộ Tài chính chưa phân bổ kinh phí cho tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp qua Thẻ cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ. Do vậy, kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét, tiếp tục phân bổ kinh phí cho tỉnh để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.

Bộ Tài chính trả lời như sau:

Việc bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện đã được quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm: “Nguồn kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước” và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: “Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp qua Thẻ cho thanh niên do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên, được giao hằng năm của bộ, ngành, cơ quan trung ương,địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước ...”.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện (bao gồm thanh niên xuất ngũ trên địa bàn cả nước) đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn Tinh theo quy định Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Nguồn: Văn bản trả lời của Bộ Tài chính