Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động HĐND tỉnh

Từ ngày 23/5 đến 27/5/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn tỉnh (09/05/2022)

 

Từ ngày 26/4 đến 28/4/2022: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (25/04/2022)

 

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (02/03/2022)

 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, lần thứ nhất tại tỉnh An Giang (09/02/2022)

 

Chương trình khảo sát, giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2022 (04/01/2022)

 

Chương trình khảo sát, giám sát năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (04/01/2022)

 

Chương trình khảo sát, giám sát năm 2022 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh (04/01/2022)

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, GIÁM SÁT NĂM 2022 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (30/12/2021)

 

Ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (27/12/2021)

 

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021 (02/11/2021)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/10/2021)

 

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (27/09/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/09/2021)

 

Xem xét kết quả thực hiện chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (13/04/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (06/04/2021)