Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH AN GIANG THÁNG 8/2023 XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG (31/08/2023)

 

An Giang tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh (14/08/2023)

 

Bế mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/07/2023)

 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải (17/07/2023)

 

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn nhóm vấn đề về đào tạo nghề và giải quyết việc làm (17/07/2023)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp (17/07/2023)

 

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 20 Nghị quyết quan trọng (13/07/2023)

 

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/07/2023)

 

THẨM TRA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO, NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP HĐND TỈNH GIỮA NĂM 2023 (20/06/2023)

 

Kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 5 nghị quyết (31/05/2023)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh (22/05/2023)

 

THẨM TRA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH AN GIANG (19/05/2023)

 

Thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh An Giang (31/03/2023)

 

THẨM TRA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH AN GIANG (16/03/2023)

 

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân họp đóng góp dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) (16/03/2023)