Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (06/12/2018)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) kiện toàn nhân sự chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân tỉnh (22/09/2018)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập Kỳ họp thứ 8 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17/09/2018)

 

An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (23/07/2018)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (19/07/2018)

 

Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 (19/07/2018)

 

An Giang: Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (18/07/2018)

 

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh (18/07/2018)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (18/07/2018)

 

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh (29/06/2018)

 

Hướng dẫn Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố (11/06/2018)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14/05/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành (24/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu (22/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri của huyện Thoại Sơn (22/01/2018)