Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Tổ Đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang họp đóng góp văn bản của kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (11/09/2023)

 

Chợ Mới họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (11/09/2023)

 

Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu: Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023 (11/09/2023)

 

Tổ Đại biểu số 05 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Châu Phú họp đóng góp văn bản của kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (08/09/2023)

 

HĐND huyện Châu Thành khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2023 tại xã Vĩnh Nhuận (08/09/2023)

 

Thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 4, huyện Châu Thành (08/09/2023)

 

Hội đồng nhân dân 3 cấp huyện An Phú hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023 (24/08/2023)

 

Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính thị xã Tịnh Biên từ đơn vị hành chính loại II lên loại I (21/08/2023)

 

Phú Tân hoàn thành tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp sau kỳ họp giữa năm 2023 (21/08/2023)

 

Chợ Mới hoàn thành tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp sau kỳ họp giữa năm 2023 (15/08/2023)

 

Thoại Sơn hoàn thành tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp sau kỳ họp giữa năm 2023 (15/08/2023)

 

Bình Thủy: Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2023 (09/08/2023)

 

Bình Mỹ: Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2023 (09/08/2023)

 

ĐẠI BIỂU HĐND 3 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP GIỮA NĂM 2023 (09/08/2023)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc xã Đào Hữu Cảnh sau kỳ họp (09/08/2023)