Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Công văn số 95/HĐND-TT ngày 23/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gửi Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(31/07/2018)

- Nghị quyết 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.(31/07/2018)

- Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.(31/07/2018)

- Nghị quyết 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bẩu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(31/07/2018)

- Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.(31/07/2018)

- Nghị quyết 05/NQ-HĐND điều chỉnh, bs NQ số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn2016-2020 (NV đầu tư ngân sách tỉnh)(31/07/2018)

- Nghị quyết 06/NQ-HĐND điều chỉnh, bs NQ số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (NV đầu tư tập trung và vốn thu từ xskt)(31/07/2018)

- Nghị quyết 07/NQ-HĐND điều chỉnh, bs Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm c sử dụng vốn..(31/07/2018)

- Nghị quyết 08/NQ-HĐND v/v ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh ...(31/07/2018)

- Nghị quyết 09/NQ-HĐND V/v phê chuẩn chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch vay và trả nợ vay của Dự án và Tiểu dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.(31/07/2018)

- Nghị quyết 10/NQ-HĐND về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 11/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 12/NQ-HĐND V/v phê duyệt số lượng biến chế công chức cho các CQHC, số lượng người làm việc trong các ĐVSN công lập và sổ lượng HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2018.(31/07/2018)

- Nghị quyết 13/NQ-HĐNDvề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019.(31/07/2018)

- Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/07/2018)

- Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, bc kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất ...(31/07/2018)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam