Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Xem xét kết quả thực hiện chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (13/04/2021)

 

Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (08/04/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (06/04/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 02, tháng 3 năm 2021 (02/04/2021)

 

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành công tác giám sát trước kỳ họp giữa năm 2021 (02/04/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/04/2021)

 

Từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2021, Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh (02/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới (31/03/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 3/2021 (29/03/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Châu Thành (26/03/2021)

 

Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 09/11 Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố (19/03/2021)

 

Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh (16/03/2021)

 

Bế mạc Kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/03/2021)

 

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND (16/03/2021)

 

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (16/03/2021)