Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Ngày đăng 25/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

Có 02 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế: Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

Có 06 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Danh mục các dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Có 05 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang; Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng - Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của UBND tỉnh, các ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các cấp. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp hành động giữa các ngành và địa phương để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả hơn, đảm bảo đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân...

Bên cạnh đó, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực bám sát tình hình, đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan. Tích cực tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp lần này./.

NGUYỄN NGUYỄN