Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Văn phòng HĐND tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020

Ngày đăng 03/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020.

Với mục đích nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy đối với Văn phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và CBCC, người lao động trong cơ quan đối với công tác dân vận, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Văn phòng, hàng năm, xây dựng kế hoạch, nội dung công việc, đề ra mục tiêu và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác Dân vận của Văn phòng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

Qua đó cũng nhằm phát huy dân chủ, sáng tạo của cán bộ, công chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, phát huy đoàn kết, trách nhiệm và sức mạnh của CBCC và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Theo kế hoạch, nội dung tập trung vào việc triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận; các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, trên lĩnh vực Văn hóa – xã hội, trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; và phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

 

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, lãnh đạo Văn phòng sẽ phối hợp với cấp ủy và đoàn thể cơ quan triển khai  có hiệu quả kế hoạch này đến cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị. Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức triển khai việc  đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Xây dựng kế hoạch phát động, phối hợp với Chi đoàn, Công đoàn cơ quan hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện nội dung, việc làm, mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng tổng hợp, biên tập, đăng các tin, bài về các tập thể, các cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, các nội dung, việc làm, mô hình hoạt động có hiệu quả đăng lên Cổng thông tin điện tử cơ quan…

NGUYỄN NGUYỄN