Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020

Ngày đăng 26/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 23/11/2020, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp tổng kết hoạt động của Chi bộ năm 2020; kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020.
Responsive image

Đồng chí Lê Thị Thanh Yên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng HCTCQT thông qua báo cáo tổng kết hoạt động chi bộ

năm 2020 

 

Kết quả trong năm qua, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đảng viên chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và phục vụ thành công 05 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các cuộc họp đảng đoàn HĐND, Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh…

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các quy định về nêu gương trở thành công việc thường xuyên tại chi bộ và cơ quan; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác chính trị tư tưởng luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục, quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ được giữ vững…

Tại cuộc họp, Chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá và xếp loại các Đảng viên năm 2020.

Responsive image
Đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ năm 2021 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân…

Bên cạnh đó, Chi Bộ cũng sẽ tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên của Chi bộ./.

NGUYỄN NGUYỄN