Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND: Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang(20/12/2018)

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND: Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/12/2018)

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/12/2018)

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/12/2018)

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND: Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019(18/12/2018)

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu(18/12/2018)

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND: Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019(18/12/2018)

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND: Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2019(18/12/2018)

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND: Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017(18/12/2018)

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND: Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang đầu tư trực tiếp và cho vay(18/12/2018)

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND: Ban hành Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019(18/12/2018)

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND: Điều chỉnh, bổ sung NQ số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 và NQ số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018...(18/12/2018)

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND: Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)(18/12/2018)

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và NQ số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B....(18/12/2018)

- Nghị quyết 31/NQ-HĐND: Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và tạm giao số lượng người làm việc, HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP..(18/12/2018)

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND: Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019(18/12/2018)

- Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND: Quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết(18/12/2018)

- Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung(18/12/2018)

- Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND: Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất(18/12/2018)

- Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang(18/12/2018)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam