Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI XV

03 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 (GIỮA NĂM 2023) HĐND TỈNH, KHÓA X

06 Văn bản

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV

03 Văn bản

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2023 HĐND TỈNH, KHÓA X

Tài liệu

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

02 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11 (CUỐI NĂM 2022) HĐND TỈNH, KHÓA X

04 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV (từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2022)

02 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022 HĐND TỈNH KHÓA X (cập nhật ngày 26/10/2022)

04 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV (cập nhật ngày 15/9/2022)

03 Văn bản

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8 (GIỮA NĂM 2022) HĐND TỈNH, KHÓA X

03 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

02 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022 HĐND TỈNH KHÓA X

04 văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV (từ ngày 26/4 đến ngày 28/4/2022)

03 văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021 (cập nhật ngày 14/12/2021)

470/BC-TTKQH

QUỐC HỘI KHÓA XV: TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 2

632/BC-UBND

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021 HĐND TỈNH KHÓA X

03 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA X

Cập nhật ngày 26/7/2021 (03 tập tin)

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

87/BC-VP

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 18 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 14/12/2020)

639/BC-UBND; 640/BC-UBND

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 22/10/2020)

  • 1