Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu họp Tổ Đại biểu trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu Họp Tổ Đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa IX
Tài liệu kỳ họp thứ 19 (Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ) HĐND tỉnh, khóa IX