Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ 24/02 đến 11/3/ 2021, Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và cấp xã (24/02/2021)

 

Bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử (22/02/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử (22/02/2021)

 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (22/02/2021)

 

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp từ 22/02/2021 (22/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/02/2021)

 

Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn họp lần thứ nhất (17/02/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 (09/02/2021)

 

Huyện Chợ Mới: Hiệp thương lần thứ nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (09/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (09/02/2021)

 

Lịch trình, thời gian và các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08/02/2021)

 

An Phú: Thành lập các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử huyện (08/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/02/2021)

 

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01/02/2021)