Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

98,1% kiến nghị cử tri đã được giải quyết, trả lời (26/03/2021)

 

Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? (26/03/2021)

 

Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì? (26/03/2021)

 

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành như thế nào? (26/03/2021)

 

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như thế nào? (26/03/2021)

 

Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử? (26/03/2021)

 

Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh sách cử tri? (24/03/2021)

 

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được thực hiện như thế nào? (24/03/2021)

 

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào? (24/03/2021)

 

Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện được thực hiện như thế nào? (24/03/2021)

 

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không? (24/03/2021)

 

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? (24/03/2021)

 

Những người nào được gọi là cử tri? (24/03/2021)

 

Thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (19/03/2021)

 

Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử và việc thay đổi, bổ sung hoặc giữ nguyên thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? (18/03/2021)