Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì? (08/04/2021)

 

Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào? (08/04/2021)

 

Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu gồm những nội dung gì? (08/04/2021)

 

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ? (06/04/2021)

 

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? (06/04/2021)

 

Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào? (06/04/2021)

 

Trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử được nhận bàn giao các loại tài liệu, vật tư nào để sử dụng trong công tác bầu cử? (06/04/2021)

 

Phiếu bầu cử được quy định như thế nào? (06/04/2021)

 

Hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử phải đáp ứng những yêu cầu gì? (06/04/2021)

 

Ngày bầu cử được quy định như thế nào? (06/04/2021)

 

Cử tri khóm Mỹ Qưới, phường Mỹ Quí tín nhiệm giới thiệu 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) (02/04/2021)

 

An Giang: Thống nhất lập danh sách sơ bộ 694 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (31/03/2021)

 

Lập danh sách sơ bộ 7914 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (31/03/2021)

 

Cử tri phường Đông Xuyên thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (31/03/2021)

 

Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng (29/03/2021)