Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách (30/07/2019)

 

An Giang: Một số thành tựu qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (30/07/2019)

 

“Đầu tiên là vấn đề đối với con người” (26/07/2019)

 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác (22/07/2019)

 

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (26/06/2019)

 

Người đi tìm hình của Nước (03/06/2019)

 

Giàu về vật chất, mạnh về tinh thần! (03/06/2019)

 

Dân và Đảng trong Di chúc! (14/05/2019)

 

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/05/2019)

 

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc (22/04/2019)

 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau (22/04/2019)

 

Vui vẻ làm tôi tớ trung thành của Nhân dân! (17/04/2019)

 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (17/04/2019)

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân (17/04/2019)

 

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá (17/04/2019)