Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay (08/10/2020)

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực (06/10/2020)

 

Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới (21/09/2020)

 

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ (21/09/2020)

 

Không thể xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/09/2020)

 

Bài học dựa vào dân (08/09/2020)

 

Đoàn kết toàn dân phụng sự tổ quốc (21/04/2020)

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (16/04/2020)

 

Quyết tâm lớn, đồng thuận cao trong đấu tranh chống tham nhũng! (30/12/2019)

 

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay (30/12/2019)

 

Phòng, chống bệnh lười biếng (30/12/2019)

 

Bệnh mùa bỏ phiếu (30/12/2019)

 

Phòng, chống bệnh lười biếng (09/12/2019)

 

Trong Đảng ai cũng phải hiểu và làm theo! (03/12/2019)

 

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (14/11/2019)