Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trung với Nước, Hiếu với Dân (30/12/2018)

 

Triết lý nhân sinh hành động của Hồ Chí Minh (30/12/2018)

 

Tiết kiệm (30/12/2018)

 

Thế nào là hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin? (30/12/2018)

 

Thầy giáo, cô giáo nhớ lời Bác Hồ dạy (30/12/2018)

 

Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật (30/12/2018)

 

Tháng tám năm 1945 ở Hà Nội (30/12/2018)

 

Tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ (30/12/2018)

 

Tấm ảnh chụp chung (30/12/2018)

 

Sự phân công (30/12/2018)

 

So sánh (30/12/2018)

 

Quà Bác tặng miền nam (30/12/2018)

 

Phải chăm chỉ học tập (30/12/2018)

 

Những lời Bác dạy đầu tiên (30/12/2018)

 

Nhớ lời Bác dạy (30/12/2018)