Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (23/11/2021)

 

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (23/11/2021)

 

Quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (09/11/2021)

 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (08/10/2021)

 

An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/09/2021)

 

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác (16/08/2021)

 

Thuốc phải nhằm đúng bệnh! (12/08/2021)

 

Phải biết chừng mực! (02/08/2021)

 

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (20/07/2021)

 

Tháng Năm nhớ Bác Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) (20/05/2021)

 

Đảng bộ và Nhân dân An Giang học và làm theo Người từ những điều bình dị nhất (20/05/2021)

 

Bác sống như trời đất của ta! (17/05/2021)

 

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (24/03/2021)

 

Mẫu chuyện nhỏ, giá trị to (30/12/2020)

 

Tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ (11/12/2020)