Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (24/09/2022)

 

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh (20/09/2022)

 

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ (16/09/2022)

 

Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo và hết) (14/09/2022)

 

Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo) (12/09/2022)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam (05/09/2022)

 

Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (29/08/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tấm lòng của Bác với Thương binh liệt sĩ (17/08/2022)

 

Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu Thành (17/08/2022)

 

Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (28/07/2022)

 

'Báo chí không phải để một số ít người xem mà để phục vụ nhân dân' (21/06/2022)

 

Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng (20/06/2022)

 

V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và chuyện dân chủ hóa báo chí hôm nay (17/06/2022)

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên (13/06/2022)

 

Nhớ lời căn dặn của Hồ Chủ tịch về phòng, chống tham nhũng (13/06/2022)