Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (10/07/2023)

 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/06/2023)

 

An Giang: Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp! (13/05/2023)

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (04/05/2023)

 

Học Bác: Xây dựng “phên dậu” lòng dân (22/02/2023)

 

“Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (30/12/2022)

 

Tăng cường giáo dục liêm chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng (26/12/2022)

 

Phải nhổ cho sạch cỏ! (13/11/2022)

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay (21/10/2022)

 

Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng (13/10/2022)

 

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (24/09/2022)

 

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh (20/09/2022)

 

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ (16/09/2022)

 

Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo và hết) (14/09/2022)

 

Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo) (12/09/2022)