Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến của cử tri Về xử lý việc gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ngày đăng 24/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ý kiến của cử tri: Kiến nghị xử lý việc gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất của người dân đối với các công ty chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Tri Tôn. Đề nghị thông tin làm rõ và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng ở khu vực xung quanh trong trường hợp mở rộng quy mô.

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 381/BC-UBND kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 như sau:

Trên địa bàn huyện Tri Tôn hiện có 02 dự án chăn nuôi tập trung có quy mô lớn là Dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2 của Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An, từ năm 2020 đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện 02 đợt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Dự án cụ thể: (1) Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 26/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khắc phục về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại 02 Dự án theo Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty phải nghiêm túc khắc phục các tồn tại sau:

Dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang: Chưa lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chưa có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định; Cải tạo công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải đạt Quy chuẩn môi trường cho phép; chưaGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. Dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2: Chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; chưa Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Quá trình kiểm tra nhận thấy, Công ty có thực hiện khắc phục các tồn tại, tuy nhiên việc khắc phục còn chậm, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của việc chuyển đổi Chủ Dự án (theo Công văn số 5302/VPUBND-KTN ngày 06/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc dự án trại heo nái, heo thịt công nghệ cao THAGRICO An Giang) nên Công ty chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, việc này cũng gây khó khăn cho việc kiểm tra lại nội dung khắc phục.

Ngày 06/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc cùng Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang liên quan đến việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và để đảm bảo các Dự án không gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh trong quá trình hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 08/BC-STNMT ngày 11/01/2023 về kết quả làm việc, theo đó yêu cầu Công ty duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian chuyển đổi chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động cho Dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, báo cáo được UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo Sở, ngành, UBND huyện Tri Tôn, các đơn vị liên quan và yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện tại Văn bản số 387/VPUBND-KTN ngày 02/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát trách nhiệm pháp lý và việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực ngành của Dự án để đôn đốc Công ty nhanh chóng thực hiện hoàn chỉnh thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 387/VPUBND-KTN ngày 02/02/2023.

Về đề nghị thông tin làm rõ và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng ở khu vực xung quanh trong trường hợp mở rộng quy mô: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án chăn nuôi gia súc quy mô công nghiệp từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính về môi trường. Trường hợp các dự án này mở rộng quy mô đến 1.000 đơn vị vật nuôi trở lên hoặc từ 100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường thì thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định cụ thể đối tượng được tham vấn, trách nhiệm thực hiện tham vấn, nội dung tham vấn, hình thức tham vấn, trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn.

Ngoài ra, trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Chủ dự án phải thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định và tổ chức họp lấy ý kiến. Kết quả tham vấn phải được chủ dự án tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn, đối tượng quan tâm đến dự án. Trường hợp ý kiến, kiến nghị không được tiếp thu, Chủ dự án đầu tư phải giải trình đầy đủ, rõ ràng. Chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Do đó, trường hợp dự án chăn nuôi gia súc mở rộng quy mô thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, khi tổ chức họp tham vấn thì Chủ dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày, trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cuộc họp để cộng đồng ở khu vực xung quanh dự án tham gia ý kiến, từ đó Chủ dự án có phản hồi, cam kết để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện dự án./.

Kim Yến