Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến của cử tri Về có kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức (giáo viên) vào đầu năm học mới hàng năm

Ngày đăng 24/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ý kiến của cử tri: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang có kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức (giáo viên) vào đầu năm học mới hàng năm để đảm bảo cho công tác giảng dạy.

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 381/BC-UBND kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 như sau:

Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, trong đó đã kết luận: “1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026...”. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo phải chờ các sở, ngành có liên quan thẩm định và tham mưu cấp trên ban hành quyết định phê duyệt biên chế cho ngành. Do đó, việc tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 chưa tổ chức thực hiện đầu năm học./.

Kim Yến