Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 27/02/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Responsive image
 

Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị có 04 chương, 11 điều, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức (cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị), cá nhân có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật đảng. Đặc biệt là Điều 4 của Quy định số 131-QĐ/TW xác định rõ 22 nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán...

Qua hội nghị triển khai đã giúp cho cán bộ, đảng viên của cơ quan nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, hành vi, trách nhiệm trong Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi sai phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại Chi bộ trong thời gian tới./.

NGUYỄN NGUYỄN