Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Châu Thành: Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

Ngày đăng 08/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành vừa quyết định Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022. Theo đó, năm 2022 các HĐND huyện sẽ tập trung giám sát:

* Giám sát tại kỳ họp:

- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022:

+ Xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, cho ý kiến đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và việc điều chỉnh ngân sách huyện năm 2022 (nếu có).

+ Xem xét và cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND huyện trình tại kỳ họp.

+ Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 và dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện.

+ Xem xét và cho ý kiến về các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; các báo cáo của Thường trực, 02 Ban HĐND huyện, UBND, TAND, VKSND, chi cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

+ Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, thành viên UBND huyện, Chánh án TAND huyện, Viện trưởng VKSND huyện.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:

+ Xem xét tổng thể về kết quả thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh  năm 2023.

+ Xem xét và cho ý kiến về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

+ Xem xét và cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND huyện trình tại kỳ họp.

+ Xem xét và cho ý kiến về các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; các báo cáo của Thường trực, 02 Ban HĐND huyện, UBND, TAND, VKSND, chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

+ Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, thành viên UBND huyện, Chánh án TAND huyện, Viện trưởng VKSND huyện.

* Giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022: Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 6/2022.

- Giám sát của Thường trực HĐND huyện: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022; việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

- Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội: Tình hình đầu tư nước sạch trong vùng dự án Tây Sông Hậu thuộc huyện Châu Thành; kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp đạt chuẩn quốc gia năm 2022 theo lộ trình Đề án huyện nông thôn mới; việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Giám sát của Ban Pháp chế: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

* Giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022: Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 10/2022.

- Giám sát của Thường trực HĐND huyện: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022; việc triển khai thực hiện Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2021 – 2025; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em trên địa bàn huyện.

- Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội: Tình hình đầu tư xây dựng mới và củng cố nâng chất hoạt động cho hệ thống truyền thanh huyện và các xã; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022.

- Giám sát của Ban Pháp chế: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ năm 2021 đến tháng 10/2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an.

Kim Yến