Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Châu Đốc: Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022

Ngày đăng 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc vừa quyết định Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022. Theo đó, năm 2022 các HĐND thành phố sẽ tập trung giám sát:

* Giám sát tại kỳ họp:

- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022:

+ Việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Xem xét và cho ý kiến về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2021.

+ Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021; dự kiến chương trình giám sát của HĐND năm 2023.

+ Kết quả việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND.

+ Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết, các báo cáo của UBND thành phố, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND thành phố, Chi cục thi hành án dân sự thành phố .

+ Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, các thành viên UBND và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

+ Xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của HĐND; ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện và giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

+ Xem xét và cho ý kiến về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

+ Xem xét cho ý kiến chương trình giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND năm 2023.

+ Kết quả việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND.

+ Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết, các báo cáo của UBND thành phố, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND thành phố.

+ Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, các thành viên UBND và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

* Giám sát chuyên đề:

+ Lĩnh vực pháp chế: Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND, cử tri của UBND thành phố.

+ Lĩnh vực Kinh tế - xã hội: Các nội dung chưa giải quyết hoặc chậm giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của đại biểu HĐND và cử tri thành phố.

Kim Yến