Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, GIÁM SÁT NĂM 2022 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ngày đăng 30/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh năm 2022.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình khảo sát, giám sát năm 2022 liên quan đến các nội dung như: Khảo sát, giám sát để phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh phân công; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban được phân công phụ trách; khảo sát, giám sát trước hai kỳ họp thường lệ và giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh hoặc theo tình hình thực tế tại địa phương.

Responsive image

Ảnh minh họa

 

Theo Chương trình, Ban sẽ giám sát các nội dung về lập kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang; công tác lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang trước 02 kỳ họp thường lệ, dự kiến đối với các đơn vị và địa phương: UBND huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tùy tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Ban sẽ thay đổi Chương trình cho phù hợp./.

Huy Anh