Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HĐND tỉnh - Hoạt động giám sát

Giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (20/09/2023)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 4 khảo sát, giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng và khai thác đất công tại huyện Châu Thành (19/09/2023)

 

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN SAU KIỂM TOÁN VỀ QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (06/09/2023)

 

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm toán tại huyện Châu Thành (31/08/2023)

 

Khảo sát việc thực hiện kết luận sau kiểm toán tại huyện An Phú (31/08/2023)

 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (25/08/2023)

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 tại huyện Thoại Sơn (12/05/2023)

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH AN GIANG GIÁM SÁT SỞ, NGÀNH TỈNH VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI (09/05/2023)

 

Đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong giải quyết ý kiến cử tri huyện Châu Phú (08/05/2023)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại thị xã Tịnh Biên (06/05/2023)

 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành (01/05/2023)

 

Giám sát hoạt động Thường trực HĐND TP Long Xuyên (28/04/2023)

 

HĐND tỉnh An Giang giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh tại huyện Phú Tân (26/04/2023)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang giám sát Thường trực HĐND TX Tân Châu (19/04/2023)

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện An Phú (13/04/2023)