Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (ngày 30/3/2023)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

01/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

02/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

03/NQ-HĐND

Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

04/NQ-HĐND

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương

05/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác

06/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang

01/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh AG

02/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

03/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025

04/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

05/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 1