Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh, khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

04/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

06/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

07/NQ-HĐND

Nghị quyết về số lượng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2012-2026

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

12/NQ-HĐND

Nghị quyết về số lượng và cơ cấu Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

14/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

15/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội Thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

03/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 1