Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

30/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021

31/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

33/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

35/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương tình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

05/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2-15 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 ...

06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Danh mục các dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ...

07/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

08/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

09/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang

10/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

11/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

12/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

13/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 1