Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa X (ngày 06, 07/12/2023)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

40/NQ-HĐND

Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024

49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024

48/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

47/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng b

46/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

45/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

44/NQ-HĐND

Nghị quyết Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2024

43/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

42/NQ-HĐND

Nghị quyết Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024

41/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

39/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang

38/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2023

37/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

36/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

27/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh An Giang

26/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

24/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024

28/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

50/NQ-HĐND

Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có t

35/NQ-HĐND

Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Nguyễn Phú)

34/NQ-HĐND

Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Thái Minh Hiển)

33/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Công Thức

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phú Tân

31/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Nguyễn Việt Trí)

  • 1