Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh, khóa X (ngày 12/7/2022)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

11/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

12/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022

14/NQ-HĐND

Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

02/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

03/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

04/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

05/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

06/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện CTr MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

07/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang

08/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện CTr MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

09/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức...

10/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm SPXN phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

11/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

12/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các HTX nông nghiệp giai đoạn 2022-2025

16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTr MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDT thiểu số và miền núi...

17/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCvCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực

18/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

19/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

20/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030

  • 1