Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X (ngày 19/4/2024)

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

12/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Ngô Hồng Yến)

13/NQ-HĐND

Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Lê Nguyên Châu)

14/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm học 2023 - 2024

16/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

17/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đ

18/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024

02/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

01/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang

15/NQ-HĐND

Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực

03/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

19/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

04/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở

  • 1