Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân tỉnh

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang

Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 25 tháng 01 năm 2018)

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" năm 2018

Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Quyết định về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

  • 1