Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

87/BC-VP

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 18 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 14/12/2020)

639/BC-UBND; 640/BC-UBND

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 22/10/2020)

52/BC-VP

Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2020)

264/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh)

Báo cáo số 60/BC-VP ngày 18/12/2019 Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

Báo cáo TÌnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo số 34/BC-VP ngày 19/7/2019 Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh)

Báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh)

Văn phòng HĐND tỉnh: Báo cáo Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh)

UBND tỉnh: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND tỉnh: Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

UBNDTQVN tỉnh: Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lịch Tiếp xúc cử tri Sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • 1