Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Về chỉ tiêu lao động được đào tạo

Ngày đăng 01/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị: Về chỉ tiêu tỉ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân năm 2020 là 65%; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị <4%, đề nghị cho biết cơ sở đề xuất chỉ tiêu (Vì số liệu thống kê qua điều tra dân số 2019, tỉnh An Giang giảm khoảng 30.000 người).

Ngày 22/5/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn số 1133/SLĐTBXH-LĐVL báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Cơ sở đề xuất các chỉ tiêu về tỉ lệ lao động được đào tạo và tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải trình tại Công văn số 2780/SLĐTBXH-VP ngày 06/12/2019 về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX. Cụ thể như sau:

* Về tỷ lệ lao động qua đào tạo:

Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số người tham gia các ngành kinh tế quốc dân đã qua đào tạo so với tổng số người đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân.

(Lao động qua đào tạo bao gồm: lao động qua đào tạo nghề nghiệp (Sở Lao động- TBXH quản lý) cộng thêm lao động qua đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (ngành Giáo dục đào tạo quản lý).

- Cách tính tỷ lệ lao động qua đào tạo:

Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng năm thực hiện cộng (+) cho tỷ lệ lao động qua đào tạo của cuối năm trước.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 là 62,5%.

+ Dự kiến năm 2020 là: 65%.

Số lao động tham gia ngành kinh tế quốc dân dự kiến là 1.199.000 người:

Số người tham gia học là 35.725 người, số tốt nghiệp là 29.975 người.

Học nghề nghiệp (CĐ, TC, SC, dưới 3 tháng) là 26.125 người (trong tỉnh là 25.000 người, ngoài tỉnh là 1.125 người), tốt nghiệp là 22.295 người.

Học đại học là 9.600 người, tốt nghiệp là 7.600 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng trong năm 2020 là: 2,5% (29.975 người/ 1.199.000 x 100)

Như vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến cuối năm 2020 là 65% (= tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 là 62,5% + tăng của tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 2,5%).

* Về cách tính tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

Theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đối với chỉ tiêu 0204. Tỷ lệ thất nghiệp: “Người thất nghiệp là người từ đủ 15 tuổi trở lên mà trong thời kỳ tham chiếu hội đủ các yếu tố sau: hiện không làm việc; đang tìm kiếm việc làm; sẵn sàng làm việc”“Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh số người thất nghiệp với lực lượng lao động”.

Công thức tính như sau: Tỷ lệ thất nghiệp (%) = Số người thất nghiệp : Lực lượng lao động x 100

Số liệu này được công bố hàng năm trong Niên giám thống kê (dựa trên kết quả Điều tra Lao động và Việc làm của Ngành Thống kê).

Những năm vừa qua, một trong những chỉ tiêu của Ngành Lao động – TBXH là “tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị <4%”, chỉ tiêu này không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc giảm dân số của Tỉnh qua kết quả điều tra dân số 2019.

Do đó trong Kế hoạch năm 2020, Ngành Lao động – TBXH đề ra nhiệm vụ là “Tiếp tục thực hiện lồng ghép nhiều giải pháp từ các chương trình, dự án, đề án,… nâng tỉ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân năm 2020 là 65%; giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4% … góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh” là có căn cứ./.

Kim Yến