Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Ngày đăng 28/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.

Trong năm 2020, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã hoàn thành và vượt Chương trình, kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 35 báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực do Ban phụ trách trình tại các kỳ họp thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoạt động thẩm tra của Ban được thực hiện theo đúng quy định về trình tự thủ tục; việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Qua đó, đã trình HĐND tỉnh ban hành 31 Nghị quyết để Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai thực hiện.

Responsive image

Hình ảnh cuộc họp Ban thẩm tra

 

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành 03 cuộc giám sát trong năm 2020 (02 thường kỳ và 01 chuyên đề), nội dung giám sát xoay quanh các vấn đề về tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; tình hình quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm; công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; việc sắp xếp, giải thể các Hợp tác xã yếu kém theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Hoạt động khảo sát, giám sát của Ban được tiến hành đảm bảo theo quy định, tập trung vào các nội dung cử tri quan tâm. Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát luôn chỉ ra những mặt đạt được, mặt chưa được, nguyên nhân và các kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó đối với các kiến nghị của các địa phương, đơn vị được Ban chọn lọc, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh, các sở ngành liên quan. Từ đó góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.  

Responsive image

Hình ảnh cuộc giám sát của Ban

 

Qua kết quả khảo sát, giám sát tại đơn vị và địa phương, Ban đã kết luận và đưa ra nhiều kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát để thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng dự toán thu - chi, quản lý, điều hành ngân sách; công tác phối hợp, tham mưu về phát triển kinh tế tập thể,...

Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được, khó khăn và có nhiều kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách; đất đai; môi trường; kinh tế tập thể; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm.

Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh còn tham gia các cuộc khảo sát, giám sát trước kỳ họp và giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp thường lệ thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực do Ban phụ trách.

Qua đánh giá kết quả hoạt động của tập thể Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ban thống nhất đề xuất xếp loại mức chất lượng Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Lê Ngọc