Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 13 (bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng 29/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 28/4/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 13 (bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Như sau:

Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 05/5/2020, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Kỳ họp lần này tiến hành công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

Xem xét thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn von ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020; Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”; thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV”.

Chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngoài ra, tài kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

NGUYỄN NGUYỄN