Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến

Ngày đăng 16/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 14/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức họp trực tuyến để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Responsive image
 

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau: Tờ trình ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ chi tiết đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết cho ý kiến về phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách nhà nước và một số nội daung khác có liên quan.

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến và sẽ khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 22 tháng 7 năm 2021. Địa điểm tại các điểm cầu: Điểm cầu cấp tỉnh tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và điểm cầu huyện, thị xã, thành phố tại Phòng họp trực tuyến của Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

NGUYỄN NGUYỄN