Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Xem xét tình hình thực hiện các tiêu chí đô thị của huyện theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

Ngày đăng 05/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo kế hoạch, vào ngày 20/3/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tịnh Biên sẽ tiến hành giám sát đối với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên xem xét tình hình thực hiện các tiêu chí đô thị của huyện theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Đồng thời đánh giá hiệu quả của công tác quản lý, thực hiện các tiêu chí đô thị của huyện; những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua…

Thông qua giám sát lần này nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, chính quyền các cấp, qua đó để có cơ sở phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị những giải pháp thực hiện sắp tới. Giám sát công tác triển khai thực hiện việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; tình hình thực hiện nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND, UBND cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và pháp luật quy định./.

NGUYỄN NGUYỄN